Terwijl het Nederlands elftal het op het EK opnam tegen Oostenrijk waren onze Vlaardingse VVD’ers actief in de gemeenteraad. Met een bomvolle agenda en een enorme variatie in bespreekpunten kijkt de fractie terug op een goede vergadering.

De Regionale Energiestrategie (RES)

Met de RES’en wordt afgesproken met welke strategie de regio’s hun energiedoelstellingen willen behalen. Zo staat er onder andere beschreven met welke energiebronnen de benodigde elektriciteit zal worden opgewekt. Meer weten over de RES’en? Check de volgende website!

Ook in een regionale energiestrategie hoort de vraag thuis of kernenergie een oplossing kan bieden. Het is geen kwestie van ‘ver van mijn bed’ of ‘ergens in de verre toekomst’, maar kan ook in deze regio van betekenis zijn of worden.

Raadslid Leonie Claessen

De Vlaardingse raad heeft zich eerder uitgesproken over de betaalbaarheid van de energietransitie voor
inwoners, om ervoor te zorgen dat hoge investeringen voor de Vlaardingers worden voorkomen. In navolg van de landelijke VVD ziet ook de Vlaardingse VVD-fractie kernenergie als realistisch alternatief voor een schone en stabiele energiebron.

Het college is een medeopsteller van de RES in onze regio. Raadslid Leonie Claessen diende tijdens de vergadering een motie die het college verzoekt om kernenergie als een bespreekbaar thema mee te nemen in de keuzes die gemaakt moeten worden. Deze motie werd aangenomen!

De nieuwe Wet Inburgering

Tijdens de raad werk ook gesproken over de nieuwe Wet inburgering. Deze wet treedt 1 januari 2022 in werking en geeft de gemeente nieuwe taken. Met deze wet krijgt de gemeente als enige de bevoegdheid om taallessen in te kopen voor mensen die moeten inburgeren.

Waarom is deze nieuwe wet belangrijk?

Eerder lag de verantwoordelijkheid voor het kopen van taallessen bij de inburgeraars zelf. Een gevolg was dat er veel fraude ontstond en oplichting door malafide kantoortjes.

Met deze nieuwe wet krijgen fraudeurs geen kans omdat de gemeente zelf de taallessen inkoopt, afspraken maakt en controleert of deze afspraken worden nageleefd. Belangrijk is dat de gemeente ook de regie krijgt over het bijbrengen van de Nederlandse normen en waarden.

In de raadsvergadering werd het voorstel van het college unaniem door de raad aangenomen. De uitvoeringstaken van de nieuwe Wet worden overgedragen aan Stroomopwaats.