December 2019 kwam Vlaardingen door een tekort op de meerjarenbegroting onder preventief toezicht te staan van de provincie Zuid-Holland. Dit toezicht duurt totdat Vlaardingen een herstelplan heeft ontwikkeld waar Gedeputeerde Staten mee akkoord is.

Wat is een herstelplan?

In het herstelplan staan plannen om met minder geld het goede voor de stad te doen. Het College heeft in het herstelplan gepresenteerd met welke ombuigingen het tekort van 15 miljoen euro is weggewerkt naar een structurele en gezonde begroting voor Vlaardingen in 2023.

Fractievoorzitter Kees Rijke nam in de digitale gemeenteraadsvergadering het woord.

“Met dit herstelplan kunnen wij weer bouwen aan de stad, en op termijn een sluitende begroting realiseren. De VVD heeft vertrouwen in dit herstelplan ook al zal de uitwerking ervan een zware opgave zijn in dit bijzondere tijdsbeeld.”

In het herstelplan ligt de nadruk op een leefbare stad. Hiervoor zijn 4 domeinen genoemd; wonen, veiligheid, onderwijs en het sociaal domein.  Er is ingezet op verandering, omdenken en samenwerken. Niet meer automatisch geld doorsluizen, maar middelen zo inzetten dat Vlaardingen en Vlaardingers er beter van worden. Zo is er ondanks de maatregelen uit het herstelplan toch ruimte voor het bouwen van extra woningen en daarmee de uitwerking van de regionale woonvisie. Ook wordt er meer geïnvesteerd in veiligheid door onder andere de inzet van extra BOA’s. Daarnaast wordt er met een andere aanpak in het sociale domein gekozen om meer in te zetten op preventie waardoor we mensen beter en sneller kunnen helpen.